Должностная инструкция начальника планово-економічного відділу


Должностная инструкция начальника планово-економічного відділу


I. Загальні положення
Начальник планово-економічного відділу належить до професійної групи "Керівники".
Призначення на посаду начальника планово-економічного відділу та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
Начальник планово-економічного відділу безпосередньо підпорядковується
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.

II. Завдання та обовязки
Начальник планово-економічного відділу:
Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, направленого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
Керує складанням планів підприємства, узгоджує і взаємно повязує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.
Забезпечує доведення показників плану до підрозділів підприємства.
Організує розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги), планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.
Забезпечує проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитків і нераціональних витрат.
Організує контроль за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції, удосконаленням ціноутворення.
Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, вдосконалення та розширення сфери внутрішньогосподарського розрахунку.
Забезпечує розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.
Організує систематичний контроль за додержанням підрозділами підприємства планової дисципліни, виконанням завдань, а також статистичний облік усіх виробничих та техніко-економічних показників роботи підприємства, підготовку періодичної звітності в установлені строки.
Організує участь відділу в розробленні раціональної планової та облікової документації, а також упровадження засобів механізації і автоматизації у сфері планування, обліку та економічного аналізу.
Забезпечує підготовку висновків на проекти оптових цін на продукцію, яка надходить на підприємство, проведення досліджень з питань економіки підприємства, методичне керівництво організацією економічної роботи в підрозділах підприємства, діяльністю творчих обєднань працівників.
Керує працівниками відділу.
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________.

III. Права
Начальник планово-економічного відділу має право:
Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими структурними підрозділами та іншими організаціями з виробничо-господарських та фінансово-економічних питань.
Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо вдосконалення виробничо-господарської та фінансово-господарської діяльності підприємства.
Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обовязків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства.
Встановлювати службові обовязки для підпорядкованих йому працівників.
Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділівнеобхідну інформацію.
Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції щодо:
- призначення, переведення та звільнення працівників відділу;
- заохочення працівників, які відзначилися;
- притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.
Залучати спеціалістів інших підрозділів до участі в розробці планів господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємства.
Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, які належать до компетенції керованого ним відділу та не вимагають рішення керівника підприємства.
______________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________.

IV. Відповідальність
Начальник планово-економічного відділу несе відповідальність:
За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обовязків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
Начальник планово-економічного відділу також несе відповідальність за несвоєчасне та неякісне оформлення документів за дорученням керівника підприємства, неналежне ведення діловодства, а також використання працівниками відділу інформації в неслужбових цілях.
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________.

V. Начальник планово-економічного відділу повинен знати:
Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з економічного планування.
Методи обліку і аналізу господарської діяльності підприємства.
Перспективи розвитку підприємства.
Організацію планової роботи на підприємстві.
Порядок розроблення перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства.
Організацію статистичного обліку, планово-облікову документацію, строки і порядок складання звітності.
Методи економічного аналізу кількісних і якісних показників діяльності підприємства та його підрозділів.
Порядок визначення собівартості товарної продукції, розроблення нормативів матеріальних і трудових витрат, оптових і роздрібних цін.
Організацію господарського розрахунку.
Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
Передовий вітчизняний і світовий досвід організації та вдосконалення економічної діяльності підприємства.
Економіку і організацію виробництв, праці та управління.
Основи технології виробництва.
Можливості використання організаційної і обчислювальної техніки для обліку, проведення техніко-економічних розрахунків та аналізу господарської діяльності підприємства, правила її експлуатації.
Основи трудового законодавства.
_________________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі техніко-економічного планування за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

VII. Взаємовідносини (звязки) за посадою
За відсутності начальника планово-економічного відділу його обовязки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обовязків.
Для виконання обовязків та реалізації прав начальник планово-економічного відділу взаємодіє:
2.1. З начальником фінансового відділу з питань:
2.1.1. Отримання:
- фінансових та кредитних планів;
- звітів про виконання кредитних планів;
- результатів фінансового аналізу;
- _______________________________________________________________.
2.1.2. Надання:
- планів виробничої діяльності підприємства;
- результатів економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства;
- копій планових економічних завдань, що поставлені перед підрозділами підприємства;
- _______________________________________________________________.
2.2. З головним бухгалтером з питань:
2.2.1. Отримання:
- інформації, необхідної для економічного планування, прогнозування та аналізу;
- балансу та оперативних звітів про видатки та прибутки;
- розрахунків заробітної плати;
- _______________________________________________________________.
2.2.2. Надання:
- планів виробництва продукції в цілому по підприємству та по окремим підрозділам;
- проектів оптових та роздрібних цін на продукцію;
- звітів про виконання планів структурними підрозділами та підприємством в цілому;
- _______________________________________________________________.
2.3. З начальником юридичного відділу з питань:
2.3.1. Отримання:
- розяснень діючого законодавства та порядку його застосування;
- аналізу змін та доповнень у адміністративному та цивільному законодавстві;
- _______________________________________________________________.
2.3.2. Надання:
- проектів договорів на придбання обладнання, оргтехніки, меблів, госптоварів тощо для правової експертизи та візування;
- заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів та на розяснення діючого законодавства.

Должностная инструкция начальника планово-економічного відділу
"Робота і навчання сьогодні"

2539 вакансій , 1857 навчальних закладів, оренда житла.

Работа и обучение сегодня Киев

Что дает создание резюме на Robotazp.com.ua Киев

  • Вы в тренде, нет страха потерять работу, получая постоянно предложения от ведущих работодателей Украины

  • Вы за секунды можете отправлять свое резюме сотням работодателей, при этом, не тратя время на звонки

  • 13000 работодателей ищут сотрудников самостоятельно, еще до размещения вакансии и Вы упускаете много перспективных предложений

Новости по темам

Обучение в Украине

УЦ Успех
Express карьера - бесплатное обучение интернет менеджменту
Курсы бухгалтеров

Должностная инструкция начальника планово-економічного відділу

добавить информацию образец резюме ссылки профессии контакты/реклама
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений. При использовании материалов сайта гиперссылка на http://robotazp.com.ua обязательна.
"Робота і навчання сьогодні" 2004 - 2020.